Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 31, 2022

Varför är det så avgörande att Jesus blev korsfäst? Och vad menar Paulus med att också han är ”korsfäst för världen”? Vi måste helt enkelt prata om korset.

I det här avsnittet samtalar vi om den sista delen av Galaterbrevet. Eftersom Paulus gör en sammanfattning i sin text blir det också en...


Jan 4, 2022

Det här är femte delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 5:7 - 6:10.

Vad är egentligen andens frukt? Är det punkter för självhjälpskyrklighet eller kan den kanske...